Reklam Ajansı Açmanın İpuçlarıBlog Yazısı

Reklam Ajansı Açmanın İpuçları

 


Reklam ajansı açmak için gerekli belgeler


Şahıs şirketi olması durumunda:


1- Noter onaylı imza sirküleri


2- Onaylı nüfus cüzdanı sureti, (mükellefin vergi dairesine bizzat başvurması halinde nüfus cüzdanının fotokopisi müdür yardımcısı, şef veya görevlendirilecek bir memur tarafından aslı ile karşılaştırılarak “Aslının Aynıdır” şeklinde tasdik edilir.)


3- İkametgah ilmühaberi,


4- İmza tescil beyannamesi


Tüzel kişiler (şirketler) için:


Tüzel kişilerin mükellefiyet tesisinde işe başlama / bırakma bildiriminin düzenlenmesi gerekmektedir.


Vergi dairelerinden alınan bu form;


a) Tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayanlarda bunları temsile yetkili kişiler tarafından imzalanır.


b-) “İşe Başlama / Bırakma Bildirimi”nin serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler aracılığıyla düzenlenmesi halinde, bildirim bu kişiler tarafından da ayrıca kaşe / mühür basılmak suretiyle imzalanır.İşe başlama bildirimi ekinde;


1- Şirketin ana sözleşmesi noter onaylı bir örneği ile Ticaret Siciline müracaatına ait belge,


2- Ortakların nüfus cüzdanı sureti,


3- Yeni, kurulacak sermaye şirketlerinde hisse nispeti en yüksek beş ortağın vergi kimlik numarası,


4- Ortakların ikametgah ilmühaberi,


5- Şirketi temsile yetkili kişilerin Noter Onaylı imza sirküleri,


6- Yeni kurulacak sermaye şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdürlerine (Limited Şirketlerde Müdürlere ) ait vergi kimlik numarası,


7- Farklı vergi daireleri yetki alanı içinde ilave iş yeri açılması veya adres değişikliği nedeniyle yeni mükellefiyet tesisinde de yukarıda sayılan belgeler istenir. Ayrıca bu hususlarla ilgili yönetim kurulu kararının noter tasdikli örneği


8- Ortakların Nüfus Cüzdanı Suretleri


9- Ticaret Sicili Gazetesi (kurulu şirketler için)


10- Ticaret Odası Kayıt Sureti (kurulu şirketler için)


11- Vergi Levhası Fotokopisi (kurulu şirketler için) istenir.


Ayrıca yeni kurulacak sermaye şirketlerinin genel müdürlerinin vergi kimlik numarası alması zorunludur.


 


Reklam ajansı nasıl başarılı olur?


1- Ticareti ne denli iyi biliyorsanız bu işte başarılı olma şansınız o derece artacaktır. Bu iş için iyi bir stratejist (planlamacı) ve ekonomist olmalısınız.


2- İyi bir planlama gerçekleştirip yatırımlarınızı gerçekleştirdiniz diyelim, ikinci aşama olarak iş kadronuzda tecrübeli ve doğru elemanları istihdam etmelisiniz.


3- Kalifiye eleman sorununu hallettikten sonra iş müşteri bulmaya geldi. Bu alanda uzman pazarlamacılara ihtiyacınız olacaktır. Reklam pazarlama uzmanları bu iş için bulunmaz kaftandır.


 


Reklam ajansı açma maliyeti


Açmak istediğiniz ajansın büyüklüğü, lokasyonu ve çalıştıracağınız eleman sayısı gibi faktörler maliyeti doğrudan etkileyecektir. Evinizden kuracağınız bir ajansın maliyeti minimum olacaktır. Bir ofis kiralayarak kuracağınız ajans maliyetleri 10-15 bin TL’den başlamaktadır.


 

Scroll to Top